Rutin vid mottagande av gods

Förfarande för transportskador och varför

1. Inspektion av sändningen

Kvittera aldrig en sändning utan att först göra en notering på fraktsedeln om synlig skada på gods/ förpackning eller vid förlust. Se även till att få chaufförens underskrift.

Att skriftligen kunna visa att skadan/förlusten uppkommit under transport. Att tillvarata rätten att hålla transportören ansvarig för den uppkomna skadan/förlusten och därigenom begränsa skadans storlek.

Varför är inspektionen viktig?

Att skriftligen kunna visa att skadan/förlusten uppkommit under transport.

Att tillvarata rätten att hålla transportören ansvarig för den uppkomna skadan/förlusten och därigenom begränsa skadans storlek.

2. Anmälan till Transportören

Gå igenom sändningen omedelbart efter mottagandet och sänd en skriftlig anmälan till transportören för skada/förlust som ej var synlig vid lossning.

Reklamationsfrister:

Synliga skador: Direkt vid ankomst

Dolda skador:

 • Flyg =14 dagar
 • Bil/Järnväg = 7 dagar
 • Fartyg = 3 dagar

Varför är en skriftlig anmälan viktig?

Transportören kan avvisa ansvar för de uppkomna skadorna om dessa tidsfrister inte följts, skadorna anses då ej bevisligen ha uppkommit under transport.

3. Anmälan till If

Anmäl skada/förlust omedelbart vid upptäckt till oss på If.

Tel: +46 31 345 6225 eller
+46 771 815 818
fax: +46 8 578 70839
epost: marineclaims@if.se

Varför är en anmälan viktig?

Ger If chansen att utan onödigt dröjsmål, ordna med en besiktning av godset och att ge assistans och råd för att begränsa skadans storlek.

4. Begränsa skadans storlek

Ta tillvara godset och vidta åtgärder för att förebygga att skadan förvärras.

Detta är försäkringstagarens skyldighet i enlighet med försäkringsvillkoren.

5. Sriftlig reklamation till If

Sänd ett skriftligt specificerat skadekrav till If med följande bifogade handlingar:

 • fraktsedel, konossoment med ev. mottagningskvittens
 • fösäljningsfaktura
 • försäkringscertifikat (i orginal)
 • reklamationen som skickats till transportören
 • mottagningskvittens/anmärkning
 • övrig dokumentation/korrespondens
 • besiktningsrapport
 • bankuppgifter
 • Fraktsedel krävs för att visa de överenskomna transportvillkoren.
 • Kvittensen visar godsets skick vid ankomsten.
 • Fakturan styrker kravet, visar leveransvillkor och behövs för att kunna räkna ut korrekt ersättning.
 • Försäkringscertifikatet i original (i det fall sådant finns) visar vem som har rätt till ersättning under försäkringen.

Läs mer om reklamation till transportören