Reklamation till transportören

Vad är en reklamation?

En reklamation är en anmärkning, som varans mottagare gör till transportören om att varan vid mottagandet var skadad eller att försändelsen var bristfällig.

Varför ska man reklamera?

Då reklamationen är gjord i rätt tid utgår man från att skadan skedde medan varan var i transportörens besittning och att han är ansvarig för skadan.

Hur reklamerar man?

Reklamationen görs skriftligt. En anmärkning ska göras åt transportören genast vid mottagandet, om skadan är synlig. I vägtransporter sker detta i praktiken genom att göra en anteckning om skadan i fraktsedeln vid mottagandet. Denna anmärkning ska också synas i transportörens exemplar av fraktsedeln.

I övriga transporter görs en skild skriftlig reklamation. Efter att skadans art och storlek klarnat
skickas transportören en separat, skriftlig reklamation.

Om skadan inte kan märkas vid mottagandet (dold skada) ska transportören reklameras skriftligen inom bestämda, korta tidsfrister som varierar beroende på transportsättet. Dessa tidsfrister fi nns nämnda i våra reklamationsbotten.

Hurdan ska reklamationen vara?

I reklamationen ska man nämna transportens uppgifter, dvs. transportrutten, ankomstdatumet och fraktsedelns nummer. Dessutom bör man specifi cera den skadade varan samt skadans art och storlek.

Reklamationen dateras, undertecknas och skickas till transportören.

Vad är följderna av att inte reklamera?

Följden av att ha reklamerat för sent varierar beroende på transportsättet. I sjötransporter och i internationella vägtransporter leder en försummelse av reklamationen till att bevisbördan vänder.

Då är utgångspunkten den, att varan vid mottagandet var oskadad och att skadan inte är på transportörens ansvar. För att kullkasta denna utgångspunkt måste man kunna visa att skadan verkligen skedde under transporten. Att bevisa detta är ofta svårt eller omöjligt.

I övriga transportsätt (flyg-, järnvägs- samt inrikes vägtransporter) leder försummelse att reklamera till en förlust av talerätten. Därmed kan inte transportören hållas ansvarig för skadan.

Vill du veta mer?

Läs även Rutin vid mottagande av gods